ทำเนียบผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
alt
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริไชย   หงษ์สงวนศรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2558 - ปัจจุบัน
 
alt
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโฉมชบา   สิรินันทน์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2548 - 2558
 
นายแพทย์สมเกียรติ  ลีละศิธร
นายแพทย์สมเกียรติ  ลีละศิธร 
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช  2540 - 2548
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  ลิมปิสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  ลิมปิสวัสดิ์  
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช       - 2540
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช
 
alt
Edit Here...
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช
 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
alt
นางสุวรรณา  คติปัญจวรรณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 253X - 2555
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
alt
นางสุวรรณา  พุฒนวล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2555 - 2566
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
alt
นางสาวปาณิศา ยมยะมาลี 
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2566 - ปัจจุบัน
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
alt
...N/A........
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช.....