ติดต่อเรา

โทรศัพท์ / โทรสาร

           หมายเลขโทรศัพท์

  ภายใน ภายนอก
     
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 2445 02-201-2445
     
ธุรการ 1788 02-201-1206
     
องค์กรและกิจกรรม 1788,1011 02-201-1788 ,02-201-1011
     
ทุนการศึกษา และแนะแนว 1056 02-201-1056
     
สวัสดิการรักษาพยาบาล 1788 02-201-1788
     
สวัสดิการวัคซีน 1206 02-201-1788/02-839-5049
     
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ กิจการศิษย์เก่า 1206 02-201-1206
     
หอพักนักศึกษาแพทย์ และหอพักแพทย์ประจำบ้าน 1789 02-201-1789
     
สโมสรนักศึกษารามาธิบดี / ชมรมกิจกรรมนักศึกษา 1011 02-201-1011/1056
     
     

 

          หมายเลขโทรสาร

  ภายใน ภายนอก
     
โทรสาร 1158 02-201-1158

 

สถานที่ตั้ง
          สถานที่ตั้ง
 

                                งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา

                                อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

                                เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

การเดินทาง

การเดินทางมายัง งานกิจการนักศึกษา