เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา

 

งานกิจการนักศึกษา

 

          งานกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ ดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการด้านต่าง สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีในหมู่นักศึกษา อาจารย์ และเกิดความรักใครในสถาบัน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนตอบสนองต่อค่านิยม (core value) ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่

Mastery  เป็นนายแห่งตน เชี่ยวชาญฝึกฝน
Altruism  มุ่งประโยชน์แก่ผู้อื่น
Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

 

.         นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสุขในชีวิตและมีพหุศักยภาพ (to be graduated with life happiness and multipotentialite) ร่วมกับเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการศึกษา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองพันธกิจทางด้านการศึกษาของคณะฯ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  จึงได้วางแผนการดำเนินงานหลักไว้ดังนี้

 
          1. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้หลากหลายน่าสนใจในวิชาพัฒนาตน เป็นวิชาเลือกเสรี โดยจัดการศึกษาทั้งแบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาในเรื่องที่สนใจได้   ซึ่งในวิชาพัฒนาตนนี้ได้มีการจัดตามความสนใจของนักศึกษา  โดยทำแบบสอบถามความต้องการวิชาที่นักศึกษาต้องการเรียน  มีการเชิญอาจารย์ทั้งจากภายใน  และภายนอกคณะฯ  มาให้ความรู้และพัฒนาในด้านต่างๆ  อีกทั้งนักศึกษายังสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาจากสถาบันอื่นๆ ที่สนใจได้ด้วย เช่น โครงการลีลาศ  โครงการศิลปะป้องกันตัว  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  โครงการแพทย์แผนจีน  โครงการโยคะ   การเรียนภาษาจีน  การเรียนขับรถ  การบวชเรียน   การจัดการเรียนวิชานี้ได้รับความพึงพอใจ  เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 85
 
          2. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น
  • การจัดกิจกรรมเชิงบำเพ็ญประโยชน์และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  เช่น  โครงการวันมหิดลโครงการค่ายตะวันยิ้ม โครงการภาคฤดูร้อน  โครงการพยาบาลศิริราช-รามาธิบดี ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพเพื่อน้องบ้านภูมิเวท   โครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวง  กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ
  • ส่งเสริมการใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีจริยธรรม คุณธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น พิธีไหว้ครู   และมอบรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีและบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน โครงการพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี สู่ชั้นคลินิก (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4)โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6   การคัดเลือก  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมจากแพทยสภา   พิธีมอบหมวกพยาบาลให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2  โครงการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข  เป็นต้น
     
          3. การสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เช่น โครงการวัยใสไร้ควันบุหรี่   โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  โครงการค่ายวัยใส  วัยสร้างสรรค์  งานกีฬา  16  เข็ม  กีฬาสถาบันพยาบาล    โครงการพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น โครงการดนตรีใต้หอ  Rama  Just A  Music 5 :  Just one Night   โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาแพทย์
 
          4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาระหว่างประเทศ ได้แก่  ชมรมวิเทศสัมพันธ์  โดยมีการให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษา  เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ   ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ 
 
          5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ กับอาจารย์   โดยจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  เช่น  โครงการนักศึกษารามาธิบดีชั้นปีที่ 1  และนักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา  ประจำปี 2550  โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา (ครั้งที่ 1 : Tranformative Teacher    ครั้งที่ 2 : Satir)  มีระบบเฝ้าระวังโดยอนุสาสกประจำหอพักแพทย์  และหอพักพยาบาล  โครงการเสริมสร้างเจตคติและสานสัมพันธ์วิชาชีพ (รามาธิบดี) สำหรับนักศึกษาพยาบาล ปี 3  โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์  และรุ่นพี่-รุ่นน้อง   ตลอดจนมีระบบบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านโทรศัพท์สายด่วน Hotline
 
          6. จัดสวัสดิการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เช่น  จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อในนักศึกษารามาธิบดีประจำปี    โครงการพัฒนาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จัดห้องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ   จัดให้ทุกห้องสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้  จัดห้องสันทนาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา   การปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในหอพัก  ตลอดจนการจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์