บุคลากรงานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา

คุณปาณิศา ยมยะมาลี  (พี่แนน) 
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-201-2445
 
 
alt
คุณสุวรรณา พุฒนวล  (พี่จอย)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ : ประกันคุณภาพ และ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-201-2445 
 
 
alt
คุณสุนันทา อัคนิทัต  (พี่เจี๊ยบ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ : การเงิน และ ธุรการหน่วยงาน
โทรศัพท์ : 02-201-1206
 
 
alt
คุณสุลีกร สุปัน  (พี่โบว์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่รับผิดชอบ : กิจกรรมนักศึกษา และ ทุนการศึกษา
โทรศัพท์ : 02-201-1056 
 
 
คุณจิตต์ลาวัณย์ ชูดวง  (พี่แก้มใส) 
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่รับผิดชอบ : องค์กรและกิจกรรม / ด้านสวัสดิการสุขภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-201-1788 
 
 
alt
คุณเจนจิรา พูลภิบาล  (พี่เจน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ : หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์  / กิจกรรมสายรหัส / เลขาฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท์ : 02-201-1788
 
 
alt
คุณจูนัยดี่ หมุดแหล๊ะ  (พี่ปังปอนด์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่รับผิดชอบ : องค์กรและกิจกรรม 
โทรศัพท์ : 02-201-1011
 
 
alt
คุณศิริวดี อรุณจินดาตระกูล  (พี่ซาน)
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา /ทำจิตบำบัด /สิทธิการรักษาพยาบาล
โทรศัพท์ : 02-201-0505 , 091-7745121
 
 
alt
คุณณิชรัตน์ ถาวรวัฒนา  (พี่แพร)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ : งานบริหารหอพักนักศึกษาแพทย์  
โทรศัพท์ : 02-201-1789
 
 
คุณกชพร ไชยนิตย์  (พี่ไก่)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่รับผิดชอบ : งานบริหารหอพักแพทย์ประจำบ้าน 
โทรศัพท์ : 02-201-1789
 
 
alt
คุณวรธนัทณัฐ ม่วงทอง  (พี่เต้)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ : งานสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
โทรศัพท์ : 02-201-1206
 
 
นางสาวละมัย ประทีป  (พี่ลม)
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักนักศึกษาแพทย์
 
 
 
นางสมศรี หงษ์พรม  (พี่หมู)
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักนักศึกษาแพทย์
 
 
 
นางสาวประมวล ประวัติวงศ์  (พี่ปิง)
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักนักศึกษาแพทย์
 
 
 
นางสาววรรณา  แก้วประภา  (พี่นา)
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักนักศึกษาแพทย์
 
 
 
นางเลียม เพชรกันหา  (พี่เลียม)
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักนักศึกษาแพทย์
 
 
 
นางรัตนา ช่างแกะ  (พี่เจี๊ยบอ้วน)
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป 
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักนักศึกษาแพทย์
 
 
 
นางสาวอรทัย โตสิงห์  (พี่เปิ้ล)
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักนักศึกษาแพทย์
 
 
 
นางสาวทัศนีย์ ทองมา  (พี่ปลา)
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักนักศึกษาแพทย์
 
 
 
alt
นางสาวสุคนธ์ สุขเดช  (พี่ฟู)
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักนักศึกษาแพทย์
 
 
 
นางวิไล เมธาอักษรินทร์  (พี่เพ็ญ)
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักนักศึกษาแพทย์