ทีมบริหารงานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา

alt
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 
 
 
alt
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาวชมพู นาคะวิโร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : นิติเวชศาสตร์
 
 
อาจารย์ นายแพทย์เสฏฐา เวสารัชชพงศ์ 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 
 
 
อาจารย์ นายแพทย์ทรงยศ แตงมีแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 
 
 
อาจารย์ แพทย์หญิงนภาไพลิน กมล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์วัยรุ่น
 
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กานต์ สุทธาพานิช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 
 
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 
 
 
alt
อาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ประสาทหูเสื่อมตามวัย, ระบบประสาทการได้ยิน และการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : หูหนวกศึกษา