You are here

 
ปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
 
โครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 6 (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 52) วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้น...
 
บริษัท EPSON (Thailand) Co., Ltd.  มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะแพ...
 
ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
 
คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...
 
กิจกรรม  Faculty hours  เรื่อง “ภาษีเเละการจัดการการเงินเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาแพทย์...
 
เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรง...
 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้าและวัดจากแดง อำเภอ...
 
กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ ประจำปี 2562และพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย...
 
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

Pages

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158