You are here

 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563
 
ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10
ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10
 
ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563
 
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธนพร เจริญงามเสมอ
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธนพร เจริญงามเสมอ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงก...
 
ขอแสดงความยินดี นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน
ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562
 
เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหม...
 
ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
 
นักศึกษารามาธิบดีได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๑  จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป...
 
ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนองานวิจัยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แบบ oral presentation ในงานประชุมวิชากา...
 
ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158