You are here

โครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 6 (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 52)

โครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 6 (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 52)

 

งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 6 (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 52) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ได้ทราบและทำความเข้าใจในเรื่องที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งในด้านวิชาการกฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ผู้มีพระคุณ  และนักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้สึกสำนึกในพระคุณของคณาจารย์ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละอบรมสั่งสอนทั้งในแง่ของความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม  ด้วยความเคารพรักและสำนึกในพระคุณต่ออาจารย์ ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 52  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158