โครงการปฐมนิเทศ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปี 2565

โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่55 สู่ชั้นคลินิก

    งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา2565 วัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวให้นักศึกษาแพทย์ปรับตัวในการเรียนได้อย่างมีความสุข และปลูกฝังการเรียนรู้มารยาทแห่งวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ได้มีโอกาสพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนเกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน นอกจากนี้งานกิจการนักศึกษายังได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “แนะนำการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น2 และบริเวณห้องโถงอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล