You are here

ปฐมนิเทศ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปี 2565

ปฐมนิเทศ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก

งานกิจการนักศึกษา  สำนักงานการศึกษา  ได้จัดงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแนะแนวให้นักศึกษาแพทย์ปรับตัวในการเรียนได้อย่างมีความสุข และปลูกฝังการเรียนรู้มารยาทแห่งวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ได้มีโอกาสพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนเกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน  นอกจากนี้

 

งานกิจการนักศึกษายังได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  บรรยายเรื่อง “แนะนำการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี” ด้วย

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี ชั้น 2 และบริเวณห้องโถง อาคารหอพักแพทย์  ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158