หน่วยบริการนักศึกษา

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ในเวลาราชการ) ชั้น 2 อาคาร 1  

โทร 02-201-0443 , 02-201-0444

 

Download คู่มือการฉีดวัคซีน คลิก

 

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158