ขั้นตอนการเข้ารักษาพยาบาล

แนวทางป้องกันโรคติดต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 

 

1. นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีรหัสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย รวมทั้งนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานในส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในผู้ป่วยและนักศึกษา รวมทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาวะในนักศึกษา ดังนี้

 • Hepatitis B : ต้องได้รับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน  ได้แก่  anti HBs antibody with titer และ HBsAg โดยมีแนวทาง ปฏิบัติต่อไป  คือ
  • HBsAb < ๑๐ IU/ml และ HBsAg ให้ผลลบ  ควรได้รับวัคซีนตามแนวทางมาตรฐาน  สำหรับผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ฉีด ๑ เข็มแล้วตรวจซ้ำหลังฉีด ๑ เดือน หากผล HBsAb  เป็น negative ให้ฉีดเพิ่ม ๒ เข็ม  เว้นแต่  มีข้อห้ามทางการแพทย์  เช่น  แพ้
  • HBsAb < ๑๐ IU/ml และ HBsAg ให้ผลบวก ควรได้รับคำแนะนำจากอายุรแพทย์
  • HBsAb > ๑๐ IU/ml และ HBsAg ให้ผลลบ ถือว่ามีภูมิคุ้มกันแล้ว  ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
 • Varicella (Chicken pox) :  ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนได้รับวัคซีน  ในกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน  ต้องได้รับวัคซีน  VZV  ๒  เข็ม  ห่างกัน  ๑  เดือน  เว้นแต่  มีข้อห้ามทางการแพทย์  เช่น  แพ้หรือตั้งครรภ์
 • Measles, Mumps and Rubella (MMR) : ต้องได้รับการฉีดวัคซีน trivalent MMR เพื่อกระตุ้น ๑ เข็ม  เว้นแต่  มีข้อห้ามทางการแพทย์  เช่น  แพ้หรือตั้งครรภ์
 • Diphtheria, Tetanus  and  Pertussis  :  ถ้าไม่ได้รับวัคซีนภายใน  ๑๐  ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีน  DT (ในกรณีที่มีการระบาด Pertussis ให้ฉีดวัคซีน TdaP)  เพื่อกระตุ้น  ๑  เข็ม  เว้นแต่  มีข้อห้ามทางการแพทย์  เช่น  แพ้
 • Influenza เฉพาะนักศึกษาที่ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  :  ต้องได้รับการฉีดวัคซีน
ปีละ ๑ เข็ม  เว้นแต่  มีข้อห้ามทางการแพทย์  เช่น  แพ้
2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับในข้อ 1 ยกเว้นในรายซึ่งพิสูจน์ได้ว่าได้รับวัคซีนแล้ว
3. นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ประสงค์มาดูงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมในส่วนงานนานกว่า  ๒  สัปดาห์  และมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย  จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับในข้อ  ๒  โดยส่วนงานซึ่งรับเป็นที่ดูงานหรือฝึกอบรมต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นการล่วงหน้า  และต้องมีเอกสารแสดงว่าได้รับวัคซีนหรือมีภูมิคุ้มกันแล้วก่อนเข้ารับการดูงานหรือฝึกอบรม

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา/บุคลากร 

 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • สวัสดิการบุคลากร (ในเวลาราชการ) ชั้น 2 อาคาร 1 โทร 02-201-0443
  • แผนกฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ)
 • วิทยาเขตศาลายา
  • หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาศาลายา ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ตรงข้ามโรงอาหาร) โทร 02-849-4529

ขั้นตอนเข้ารับบริการของหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

Download คู่มือการฉีดวัคซีน คลิก