You are here

 
ขอเชิญผู้สนใจรับบริการทางทันตกรรมฟรี

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในที่ 21 ต.ค. 57 เวลา 8.30 - 12.00 น.

 
รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล

"โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นพื้นที่ห้ามสูบ และปลอดควันบุหรี่ 100%"

 
แจ้งเปิดให้บริการหอผู้ป่วยเด็ก 3 (8NE)

ขณะนี้ได้ทำการย้ายกลับมาเพื่อให้บริการ อาคาร 1 ชั้น 8 ตามเดิมเรียบร้อยแล้ว

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0