ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีดำ เพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีดำ เพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก