ผู้บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอติพร  อิงค์สาธิต
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลภา อานันทศุภกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รศ. พญ.วัลภา อานันทศุภกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
อ. นพ.สยาม ค้าเจริญ
อาจารย์ นายแพทย์พนัส บิณศิรวานิช
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผศ. นพ.ณัฐพร แสงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
อาจารย์ แพทย์หญิงโรจนี เลิศบุญเหรียญ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอารีย์พรรณ  โสภณสฤษฎ์สุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผศ. นพ.ณัฐพร แสงเพชร
แพทย์หญิงวรินทร์สวาท ประคองวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผศ. นพ.ณัฐพร แสงเพชร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี