You are here

โครงสร้าง

โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
 
ฝ่ายการแพทย์
 - งานผู้ป่วยใน
 - งานผู้ป่วยนอก
ฝ่ายการพยาบาล
- งานบริหารฝ่ายการพยาบาล
- งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
- งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิก วิทยา
- งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
- งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
- งานการพยาบาลผ่าตัด
- งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
- งานการพยาบาลสูติศาสตร์  - นรีเวชวิทยา
- งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- งานการพยาบาลอายุรศาสตร์
- งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- งานการพยาบาลบริการเฉพาะ 
ฝ่ายโภชนาการ
- งานโภชนบริหาร
- งานโภชนบําบัดและโภชนศึกษา
- งานโภชนบริการ
ฝ่ายเภสัชกรรม
- งานบริหารเวชภัณฑ์
- งานผลิตยา
- งานบริการเภสัชกรรมคลินิก
- งานบริการเวชภัณฑ์
งานบริการผ้า
งานทันตกรรม
งานเวชระเบียน
งานอุปกรณ์การแพทย์
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
งานบริหารการรักษาพยาบาล
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
งานสงคมสงเคราะห์
งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
 

 

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0