แผนที่

การเดินทาง
การเดินทาง

 

ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถ. พระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลรามาธิบดี 0-2201-1000

ประชาสัมพันธ์ศูนยการแพทย์สิริกิติ์ 0-2201-1091-3

ประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 0-2200-3000

มูลนิธิรามาธิบดี 0-2201-1111

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี (สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี) 0-2201-2195 , 0-2201-1050