รูปภาพกิจกรรมการศึกษาดุงาน Open House ทั้งหมด 6 รุ่น

รูปภาพกิจกรรมการศึกษาดุงาน Open House  ทั้งหมด 6 รุ่น

     ตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม 2558 ถึงวันที่  2 ตุลาคม 2558

 รุ่นที่ 1   วันที่  27-28  สิงหาคม 2558     รุ่นที่ 2   วันที่ 3-4 กันยายน 2558

         รุ่นที่ 3   วันที่ 10-11 กันยายน 2558       รุ่นที่ 4   วันที่ 17-18 กันยายน 2558   

รุ่นที่ 5   วันที่ 24-25 กันยายน 2558       รุ่นที่ 6   วันที่  1-2 ตุลาคม 2558

   ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ชมภาพเพิ่มเติม