หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2565

1. ชื่อสาขา

ภาษาไทย        หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ   วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ภาษาอังกฤษ     Residency Training in Nuclear Medicine

2. ชื่อหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ชื่อเต็ม

ภาษาไทย        วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ภาษาอังกฤษ     Diploma of the Thai Board of Nuclear Medicine

ชื่อย่อ

ภาษาไทย        วว. เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ภาษาอังกฤษ     Dip., Thai Board of Nuclear Medicine

คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

ภาษาไทย        วว. เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ภาษาอังกฤษ     Diplomate, Thai Board of Nuclear Medicine หรือ Dip., Thai Board of Nuclear Medicine

3. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการฝึกอบรมและที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การกำกับดูแลของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

4. พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม

4.1 หลักการและเหตุผล

                   เวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นสาขาทางการแพทย์ที่นำหลักการการใช้รังสีจากแหล่งกำเนิดที่ไม่ปิดผนึกมาใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคโดยการถ่ายภาพทางรังสี และการรักษาโรค โดยต้องอาศัยความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ร่วมกับความสามารถในการทำหัตถการ ในการดูแลผู้ป่วยก่อน ในระหว่าง และหลังการตรวจหรือรักษาด้วยสารเภสัชรังสี รวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีทั้งแก่ผู้ป่วย บุคคลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อม

                   ปัจจุบันมีความต้องการแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อไปปฏิบัติงานในระบบสาธารณสุขเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ศูนย์มะเร็งตามจังหวัดต่างๆ จึงมีความจำเป็นในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อรองรับและตอบสนองนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านแพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ขาดแคลน ดังในบันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุข (ลงนาม ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560) เพื่อให้มีปริมาณแพทย์ที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน สังคมและระบบบริการสุขภาพของประเทศ (ภาคผนวก 1)

                   นอกเหนือไปจากความต้องการแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นแล้ว เทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากทั้งทางด้านภาพถ่ายทางรังสี การวินิจฉัยและการรักษาโรคด้วยสารเภสัชรังสีชนิดต่างๆ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่มีความรู้ความชำนาญและทักษะในการใช้สารเภสัชรังสีสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรค รวมถึงการแปลผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่อาศัยหลักการทางพยาธิสรีรวิทยาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรค การรักษาโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านความปลอดภัยทางรังสี เพื่อตอบสนองนโยบายสาธารณสุข โดยได้มุ่งเน้นความสำคัญในเนื้อหาความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทักษะต่างๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ความรู้ทางด้านรังสีทางการแพทย์ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพเข้าไว้ในหลักสูตร รวมถึงยังได้มุ่งเน้นในด้านการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อให้การบริการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ก่อประโยชน์สูงสุด  ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมในปี พ.ศ. 2561

 

           หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (Download) ตามไฟล์แนบ

           หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Download) ตามไฟล์แนบ