พันธกิจการศึกษา

พันธกิจของหลักสูตร
      

       สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯและสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสำเร็จเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.    มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้สารเภสัชรังสีสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรค การแปลผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาอย่างเหมาะสม และมีความเชี่ยวชาญในการป้องกันอันตรายทางรังสี อีกทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล
2.    มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ ทำงานตามหลักพฤตินิสัย และมารยาททางวิชาชีพ (Professionalism) สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม
3.    มีทักษะในการสื่อสารเพื่อทำงานเป็นทีมและการปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ
4.    มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และเพื่อให้การบริการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ก่อประโยชน์สูงสุด มีความปลอดภัยต่อประชาชน ต่อสังคมและการสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้วิชาการด้าน         เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในประเทศไทย เจริญเติบโต และมีมาตรฐานทัดเทียมกับสากลนิยม