ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ( สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

รายละเอียด ว/ด/ป
นายแพทย์วศิษฐ์ กนกวงศ์นุวัฒน์  แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้รับรางวัล Oral presentation อันดับ 3ในการประชุมวิชาการ Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019  
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
ประชุมวิชาการปลายปี 2565 สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย  
งานทำบุญสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 17 พฤศจิกายน 2562
การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันตามเกณฑ์ WFME ณ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 16-17 พฤษภาคม 2562