You are here

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เพื่อประกาศนียบัตร ทางออร์โธปิดิกส์

         ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีความมุ่งมั่นในการจัดการฝึกอบรมผลิตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์(ต่อยอด) ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานเป็นทีมได้ดีทั้งภายในวิชาชีพ และสหวิชาชีพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ตรงต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดหลักสูตรอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทั้งหมด 8 สาขา ดังนี้
 1. สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก (Pediatric)
 2. สาขาเนื้องอกของกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Tumor)
 3. สาขากระดูกสันหลัง (Spine)
 4. สาขาเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Mediccine)
 5. สาขาอุบัติเหตุ (Trauma)
 6. สาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ (Surgical in Hand and Reconstructive Microsurgery)
 7. สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroplasty)
 8. สาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle Surgery)

ระยะเวลาในการฝึกอบรมตามหลักสูตร

         ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของทุกปี
        (หมายเหตุ หลักสูตรเนื้องอกของกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี)

กระบวนการจัดการเรียนรู้

         กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามแต่ละสาขากำหนด

หน้าที่อื่นๆ

 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ เช่น การช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ - แพทย์ประจำบ้าน, การช่วยเป็นกรรมการคุมสอบต่างๆ
 2. ทำงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง

การประเมินผลการเรียนรู้

         เป็นไปตามหลักสูตรแต่ละสาขากำหนด

หลังการฝึกอบรม

         เมื่อจบการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 • ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

 

หลักเกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เข้าศึกษาในปี 2566

คุณสมบัติการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์จากแพทยสภา หรือเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์จากสถาบันต่างประเทศที่ได้รับการรับรองของแพทยสภาหรือแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 2. แพทย์ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนออร์โธปิดิกส์ปีสุดท้ายก่อนทำการสอบวุฒิบัตร สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้
 3. เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดี

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 • ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565

หมายเหตุ

 • หลักสูตรสาขาเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Mediccine) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ Online (Zoom)
 • หลักสูตรสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroplasty) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคาร 3 ชั้น 9
 • หลักสูตรสาขาอุบัติเหตุ (Trauma) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Online (Zoom)
 • หลักสูตรสาขากระดูกสันหลัง (Spine) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Online (Zoom)

เกณฑ์การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

 1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (MU grad)
 2. หนังสือรับรอง
 3. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ (เช่น เจตคติ, บุคลิกภาพ, จริยธรรม)

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 • เข้า website https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
 • หลักฐานในการรับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดให้เป็นไปตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เช่น ใบรับรองแพทย์, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 • กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ภายในเดือนธันวาคม เท่านั้น
 • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ภายใน 7 วันทำการ
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน งานการศึกษาหลังปริญญา ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลที่คุณรุจิรา คุณวรงคฤทธิ์ โทร.02-201-0428 หรือ 02-201-1804
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลได้ที่คุณกชพร กิตติธนากร หรือคุณชฎากาญจน์ จิตต์ตั้งเจริญ โทร.02-201-2454

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599