You are here

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีการศึกษา 2564

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1

 

 
นพ.ปองพล ไฉไลเวทย์นฤมาณ
 
นพ.ธรณัส จันทรักษรังษี
 
พญ.ภัทรินทร์ สิทธิอำนวย
 
พญ.นนทิชา แท่นทอง
 
 
นพ.บุณย์พิทักษ์ ถนัดศิลปกุล
 
นพ.วัชระ ทับศรี
 
นพ.ณัฐ พินิจกิจอนันต์
 
พญ.ประภัสสร เอี่ยมสุนทรชัย
 
 
นพ.พิชัย ว่องระวัง

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2

 

 
พญ.วรินทร พลานุภาพ
 
นพ.วิชญ์ภาส โชคเฉลิมวัฒน์
 
นพ.ธีรนพ เต็มธีรกิจ
 
นพ.สิทธิชัย ยมตะโก
 
 
นพ.มีภูมิ เจริญพรวัฒนา
 
นพ.ชวนินทร์ เลิศพงษ์ไพบูลย์
 
นพ.ภาสกร สักการะ
 
นพ.พงศ์ภัค มหาเศรษฐ์สิริ
 
 
นพ.พีรพัฒน์ เลิศวิราม

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3

 

 
นพ.ณัฐสิทธิ์ ว่องวราวาณิชย์
 
นพ.ณัฐภัทร ศรีสุวัฒน์
 
นพ.วุฒิศักดิ์ สงวนหล่อสิทธิ์
 
นพ.กันตภณ ขอพลอยกลาง
 
 
นพ.สมัชชา ซามัน
 
นพ.พีรพัฒน์ ภู่พิบูลย์
 
นพ.ธนาธิป ตันติธนเศรษฐ์
 
นพ.วิญญ์ พุทธาวุฒิไกร
 
 
นพ.พงศ์ศิริ ดูดวง

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4

 

 
นพ.อัครวินท์ ภูรพีระวงษ์
 
นพ.อรรณพ ศรีคงแก้ว
 
นพ.ภุวัส ชินวัฒนวงศ์วาน
 
นพ.ฮาฟีสต์ สนิทสกุล
 
 
นพ.ณัฐวัตร อังควานิช
 
นพ.พงศกร พิทยโสภณกิจ
 
นพ.รุ่งโรจน์ สัจจะไพบูลย์กิจ
 
นพ.ศุภกร บูรณะวงศ์ตระกูล
 
 
นพ.ธนพล จรรยาวงค์โชติ
 
พญ.นาฏสุดา แซ่จั่ว

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีการศึกษา 2564

 

สาขากระดูกสันหลัง
 
นพ.กิตติภณ ลีลาคุณากร
 
นพ.ณัฏฐเกียรติ ชัยบรรจงวัฒน์
 
นพ.วรายุทธ แสงสุวรรณ

 

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
 
 
นพ.สุทิพย์ หนูวรรณ
 

 

สาขาจุลศัลยศาสตร์ทางมือ
 
พญ.ชนากานต์ โรจน์ปิติพงศกร
 
นพ.ธนัตถ์ เจริญผล

 

สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า
 
นพ.เข็มชาติ สว่างวรชาติ
 
นพ.ศุภเจต นิยมค้า

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599