You are here

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีการศึกษา 2561

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1

 

 
นพ.อัครวินท์ ภูรพีระวงษ์
 
นพ.อรรณพ ศรีคงแก้ว
 
นพ.ภุวัส ชินวัฒนวงศ์วาน
 
นพ.ฮาฟีสต์ สนิทสกุล
 
 
นพ.ณัฐวัตร อังควานิช
 
นพ.พงศกร พิทยโสภณกิจ
 
นพ.รุ่งโรจน์ สัจจะไพบูลย์กิจ
 
นพ.ศุภกร บูรณะวงศ์ตระกูล
 
 
นพ.ธนพล จรรยาวงค์โชติ

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2

 

 
พญ.นาฏสุดา แซ่จั่ว
 
นพ.ชยพัฒน์ ศุภชาติวงศ์
 
นพ.พุทธิพันธ์ วงศ์ลิมปิยะรัตน์
 
นพ.สุทิพย์ หนูวรรณ
 
 
นพ.ณัฐเกียรติ ชัยบรรจงวัฒน์
 
นพ.โยธิน สุวรรณปรีดี
 
นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์
 
นพ.อัครวัต เลี่ยวไพโรจน์

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3

 

 
พญ.ศุภสุดา โชสิวสกุล
 
พญ.อติพร เทอดโยธิน
 
พญ.อนุชิตา วิวิธพรมงคล
 
นพ.พงศธร สิทธิเสน
 
 
นพ.ศุภเจษ นิยมค้า
 
นพ.คมสันต์ ฉัตรธนาอนันต์
 
นพ.วรายุทธ แสงสุวรรณ
 
นพ.นิทิศ ศรีอุเทนชัย
 
 
นพ.พชร ชัยแก้ว

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4

 

 
พญ.ชนากานต์ โรจน์ปิติพงศกร
 
พญ.สุวิมล ปรัศว์เมธีกุล
 
นพ.ภานุพงษ์ ฉัตรอาเรียกุล
 
นพ.เข็มชาติ สว่างวรชาติ
 
 
นพ.วุฒิชัย สุตัณฑวิบูลย์
 
นพ.เดชรัตน์ อิ่มใจ
 
นพ.สิวดล พินิตความดี
 
นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา
 
 
นพ.กลวัชร ทรัพย์สวนแตง

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีการศึกษา 2561

 

สาขากระดูกสันหลัง
 
นพ.พิชาน พิชญางกูร
 
นพ.วิทวัส หอมเจริญ
 
นพ.พิทักษ์พงศ์ ผลพรไพบูลย์

 

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
 
 
นพ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง
 

 

 

สาขาอุบัติเหตุ
 
 
นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง
 

 

สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า
 
นพ.วิศรุต วัฒนาศิริพร
 
นพ.ดนัย โชคชัยสกุล

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599