You are here

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีการศึกษา 2563

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1

 

 
พญ.วรินทร พลานุภาพ
 
นพ.วิชญ์ภาส โชคเฉลิมวัฒน์
 
นพ.ธีรนพ เต็มธีรกิจ
 
นพ.สิทธิชัย ยมตะโก
 
 
นพ.มีภูมิ เจริญพรวัฒนา
 
นพ.ชวนินทร์ เลิศพงษ์ไพบูลย์
 
นพ.ภาสกร สักการะ
 
นพ.พงศ์ภัค มหาเศรษฐ์สิริ
 
 
นพ.พีรพัฒน์ เลิศวิราม

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2

 

 
นพ.ณัฐสิทธิ์ ว่องวราวาณิชย์
 
นพ.ณัฐภัทร ศรีสุวัฒน์
 
นพ.วุฒิศักดิ์ สงวนหล่อสิทธิ์
 
นพ.กันตภณ ขอพลอยกลาง
 
 
นพ.สมัชชา ซามัน
 
นพ.พีรพัฒน์ ภู่พิบูลย์
 
นพ.ธนาธิป ตันติธนเศรษฐ์
 
นพ.วิญญ์ พุทธาวุฒิไกร
 
 
นพ.พงศ์ศิริ ดูดวง

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3

 

 
นพ.อัครวินท์ ภูรพีระวงษ์
 
นพ.อรรณพ ศรีคงแก้ว
 
นพ.ภุวัส ชินวัฒนวงศ์วาน
 
นพ.ฮาฟีสต์ สนิทสกุล
 
 
นพ.ณัฐวัตร อังควานิช
 
นพ.พงศกร พิทยโสภณกิจ
 
นพ.รุ่งโรจน์ สัจจะไพบูลย์กิจ
 
นพ.ศุภกร บูรณะวงศ์ตระกูล
 
 
นพ.ธนพล จรรยาวงค์โชติ
 
พญ.นาฏสุดา แซ่จั่ว

 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4

 

 
นพ.ชยพัฒน์ ศุภชาติวงศ์
 
นพ.พุทธิพันธ์ วงศ์ลิมปิยะรัตน์
 
นพ.สุทิพย์ หนูวรรณ
 
นพ.ณัฐเกียรติ ชัยบรรจงวัฒน์
 
 
นพ.โยธิน สุวรรณปรีดี
 
นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์
 
นพ.อัครวัต เลี่ยวไพโรจน์

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีการศึกษา 2563

 

สาขากระดูกสันหลัง
 
นพ.วิทยา ศรีบางพลี
 
นพ.จักรพันธ์ ตันตระการสกุล
 
นพ.ชาญทอง บุษยวิไลมาศ

 

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
 
 
นพ.ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ
 

 

 

สาขาอุบัติเหตุ
 
 
นพ.นิทิศ ศรีอุเทนชัย
 

 

สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า
 
นพ.กวี ลิ้มสมุทรพชร
 
นพ.ธนกร วงค์สลกุล

 

สาขาจุลศัลยศาสตร์ทางมือ
 
นพ.วษิษฐ์ ปาน้อยนนท์
 
พญ.กตัญตา กันสุข

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599