ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "Common skin lesions in pregnancy (CME)"