เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม AIMC อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้นใต้ดิน
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช...
 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2563
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์...
 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิ...
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ หน้าอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages