เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิส...
 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิส ชั...
 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์ก...
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม AIMC อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้นใต้ดิน
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช...
 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2563
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์...
 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิ...