เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 318 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี 
 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1
 
เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร
 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ  หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  
 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน

Pages