บุคลากรของงานบริหารและธุรการกลุ่มศูนย์สนับสนุนพันธกิจและกลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

alt
นางสาวอัจฉรา น่วมอยู่
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
อีเมล : atcharanuamyu@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2201 0440
 
alt
นางลูกตาล เจิมขุนทด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : looktan.rama@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2201 0437
 
alt
นางชลิตา พุทธางกูรสันตติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อีเมล : Chalita.aey@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2201 0437
 
alt
นางสาวปานจิตร คล้ายแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : mollyymiim@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2201 0438
 
alt
นายปกรณ์ ดิษเนตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : bmcristiano9@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2201 0439
 
alt
นายอลงกรณ์ ตัณฑะสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล : Namesis05@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์09 1774 6465 (เบอร์โทรศัพท์ภายใน 69490)
 
alt
นางสาวชนานันท์ หมีแสง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์0 2201 0438
 
alt
นางสาวกิจติยา อยู่ดี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล : poonprin123@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์0 2201 0439
 
alt
นางสาวนพมาศ แปลนกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล : Kluayphum@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์0 2201 0438
 
alt
นางสาวจิตรรัตน์ ถอบท่วมทรัพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล : jitrat.jt@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์0 2201 0437
 
alt
นางสาวกัญญา ชัยสมศรี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล : kanyachss2123@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์0 2201 0437