เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 
   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม
 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...
 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม Impact เมืองทองธานี
 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ หน้าอาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริก...
 
ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...
 
ได้รับตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 
ทำบุญงานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages