เข้าสวัสดีปีใหม่รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

 
      งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยคุณพัชรี ภูรีนันทนิมิต หัวหน้างานบริหารธุรการ
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ และศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
      เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์