ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดีเข้าเยี่ยมชมสถานพยาบาลบริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)

 
ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดยนายแพทย์มนต์ธวัช อำนวยพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ นายแพทย์ณัฐ แย้มวงษ์ แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี และคุณพัชรี ภูรีนันทนิมิต หัวหน้างานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมสถานพยาบาลบริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อาคารธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี