ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ ประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) “การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ”

 
     ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ ประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) “การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ” โดยศูนย์พิษวิทยา ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากสถาบันรับรองคุณภาพ (องค์การมหาชน) (สรพ.) เพื่อพัฒนาต่อยอดคุณภาพความปลอดภัยสำหรับกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว และเป็นแบบอย่างให้กับสถานพยาบาลอื่น และสอดคล้องวิสัยทัศน์ของคณะฯ
     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารสุโขเพลส ชั้น 3