You are here

โครงการ "Smart Admin" ในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ"

 
     งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ จัดโครงการ Smart Admin เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นผู้มีศักยภาพทางด้านทักษะด้านการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ" โดย นางลูกตาล เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิส ชั้นใต้ดินศูนย์การแพทยสิริกิติ์