เข้าสวัสดีปีใหม่รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

 
      งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยคุณพัชรี ภูรีนันทนิมิต หัวหน้างานบริหารธุรการ
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ เข้าสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
      เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์