โครงการ "Smart Admin" ในหัวข้อ "บุคลิกภาพสร้างความมั่นใจในสังคม"

 
      งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ จัดโครงการ Smart Admin เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นผู้มีศักยภาพทางด้านทักษะด้านการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "บุคลิกภาพสร้างความมั่นใจในสังคม" โดย นางลูกตาล เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิส ชั้นใต้ดินศูนย์การแพทยสิริกิติ์