You are here

โครงการ "Smart Admin" ในหัวข้อ "การเขียนหนังสือราชการ"

 
     งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ จัดโครงการ Smart Admin เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นผู้มีศักยภาพทางด้านทักษะการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร มีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "การเขียนหนังสือราชการ" โดย นางชลิตา พุทธางกูรสันตติ นักวิชาการพัสดุ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิส ชั้นใต้ดินศูนย์การแพทยสิริกิติ์