You are here

กิจกรรมล้าง Stethoscope โครงการ Add Value to Inventory ครั้งที่ 6

กิจกรรมล้าง Stethoscope โครงการ Add Value to Inventory
ฝ่ายการพัสดุ ได้จัดทำโครงการ Add Value to Inventory ดูแลรักษา เพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุ ครั้งที่ 6 ขึ้น เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และนักศึกษา นำ Stethoscope มาล้างทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2566 รวม 2 วัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีแพทย์ / พยาบาล / นักศึกษา ให้ความสนใจส่ง Stethoscope เข้าล้างทำความสะอาด จำนวนทั้งหมด 375 เส้น พร้อมกับได้รับการบริการตรวจสอบสภาพ เพื่อยืดอายุการใช้งาน จากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธีอีกด้วย กิจกรรมนี้ถือเป็นความตั้งใจของฝ่ายการพัสดุ ที่มุ่งสร้างความคุ้มค่าและใช้งานวัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขอขอบคุณ บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จำกัด (3 M) ที่ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย