กิจกรรมล้าง Stethoscope โครงการ Add Value to Inventory ดูแลรักษา เพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุ ครั้งที่ 5

 

ตามที่ ฝ่ายการพัสดุ ได้จัดทำโครงการ Add Value to Inventory ดูแลรักษา เพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุ ครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และนักศึกษา นำ Stethoscope มาล้างทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ในระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 รวม 2 วัน

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีแพทย์ / พยาบาล / นักศึกษาให้ความสนใจส่ง Stethoscope เข้าล้างทำความสะอาด จำนวนทั้งหมด 397 เส้น พร้อมกับได้รับการบริการตรวจสอบสภาพ เพื่อยืดอายุการใช้งาน จากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธีอีกด้วย

ถือเป็นความตั้งใจของฝ่ายการพัสดุ ที่มุ่งสร้างความคุ้มค่าและใช้งานวัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และขอขอบคุณ บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จำกัด (3 M)  ที่ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย