งานบริหารพัสดุเปิดคลังพัสดุต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ฝ่ายการพัสดุ โดยหัวหน้างานบริหารพัสดุ นายจเร ทั่งโต ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมนำเสนอวิธีการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการคลังพัสดุ  ให้กับคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่มาศึกษาดูงานระบบคลังจัดเก็บต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้อำนวยการ  โดยมี รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  ให้เกียรติเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน  พร้อมกับได้เป็นตัวแทนนำคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เข้าศึกษาดูงานภายในคลังพัสดุทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 2 ของฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    

สำหรับการเข้าศึกษาดูภายในคลังพัสดุทั่วไปในครั้งนี้ คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้เข้าเยี่ยมชม และฟังคำอธิบายการทำงานจากเจ้าหน้าที่ภายในคลังพัสดุ  สร้างความประทับใจและนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา