ฝ่ายการพัสดุ เชิญหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาคุณภาพวัสดุ และเชิญชวนชาวรามาฯ ประเมินคุณภาพวัสดุอย่างต่อเนื่อง