You are here

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูงานการบริหารคลังพัสดุ " ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุน "

งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ให้เกียรติร่วมต้อนรับ คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด้านการบริหารคลังพัสดุ " ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุน "

โดยมอบหมายให้ อ.สมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ และให้ทีมงานบริหารพัสดุ (คลังพัสดุ) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารคลังพัสดุ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้กับคณะผู้ศึกษดูงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมงานบริหารพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา