แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝ่ายโภชนาการดูกระบวนยุทธ์ฝ่ายการพัสดุ

คุณเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ  คุณธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการโภชนาการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร  ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสมาศึกษาดูงาน เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการบริหารคลังพัสดุ  ระหว่างสองหน่วยงาน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้ และเพื่อให้เกิดประโยขน์ต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

วันที่ 1 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม งานบริหารพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2