คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ในระบบ SAP

                                     คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานด้านการพัสดุในระบบ SAP

 

ลำดับที่ รหัสเอกสาร        ชื่อคู่มือและแนวทางปฏิบัติงาน       Donwload
1 FA-1 คู่มือการตรวจสอบยอดตัดจำหน่ายสินทรัพย์ Click Donwload
2 FA-2 คู่มือจัดทำรายงานการรับ-ตัดจำหน่าย ครุภัณฑ์ Click Donwload
3 FA-3 คู่มือการเรียกดูข้อมูลสินทรัพย์และรายงาน Click Donwload
4 FA-4 แนวปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ Click Donwload
5 IM-1 คู่มือการบันทึกตรวจรับ Click Donwload
6 IM-2 คู่มือการตั้งกรรมการตรวจรับตาม Storage Click Donwload
7 IM-3 คู่มือการเรียกดูรายงานงบประมาณคงเหลือหมวดวัสดุคงคลัง-พัสดุกลาง Click Donwload
8 PO-1 คู่มือการสร้าง PR Click Donwload
9 PO-2 คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ Click Donwload
10 PO-3 คู่มือการสร้าง PO Click Donwload
11 PO-4 คู่มือการสร้างสัญญา 147 Click Donwload
12 PO-5 คู่มือการสร้างสัญญา 140 Click Donwload
13 PO-6 คู่มือการแก้ไขหน่วยนับในสัญญา จซ Click Donwload
14 PO-7 Check List ตรวจสอบ PR-PO Click Donwload
15 PO-8 คู่มือการตรวจสอบ PR-PO-Contract ในระบบ Click Donwload
16 PO-9 คู่มือการเรียกรายงาน PR-PO-Contract แบบพื้นฐาน Click Donwload
17 PO-10 คู่มือเรียกรายงานการส่งของตามสัญญา 147 Click Donwload
18 PO-11 คู่มือเรียกรายงานการส่งของตาม Purchase Group Click Donwload
19 PO-12 คู่มือการบันทึกและค้นหาเลข CP01ใน PR Click Donwload
20 PO-13 คู่มือติดตามความคืบหน้าของ  PR ตาม PurG Click Donwload
21 PO-14 คู่มือจัดทำรายงานผลการจัดซื้อ รายเดือนแยกตามจนท Click Donwload
22 PO-15 คู่มือดูความคืบหน้าจากเลข EFD Click Donwload
23 PO-16 คู่มือเรียกรายงานติดตามความคืบหน้า EFD Click Donwload
24 PO-17 คู่มือการปฏิบัติงาน_สัญญาผูกพันข้ามปีงปม Click Donwload
25 PO-18 คู่มือการประเมินผู้ขายในระบบ Click Donwload
26 PO-18.1 แบบประเมินผู้ขาย Click Donwload
27 PO-18.2 ตัวอย่างสรุปคะแนนประเมินผู้ขาย Click Donwload
28 PO-19 แนวปฏิบัติการจัดหาวิธีต่าง ๆ Click Donwload
29 Up แนวทางปฎิบัติการจัดหาแบบรวมศูนย์ Click Donwload

เขียนและจัดทำโดย คุณ ณัชพล  สกนธ์ธัญลักษณ์  ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ