โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 850

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 850

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ 

ให้กับโรงเรียนวัดแหลมหว้า

อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ในวันที่  30  พฤศจิกายน 2566 เวลา  09.30 น.