โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 849

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 849

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยพลู

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ในวันที่  27  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.