โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 846

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 846

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านจาน

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่  25  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.