จัดกิจกรรมยืดเหยียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดความเครียดเบาเทาอาการเมื่อยล้าจากการทำงานให้บุคลากร และผู้ส...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ  ดึง 9 หน่วยงานที่จะจัดกิจกรรมต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ ปี 60

 

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี  จัดกิจกรรมต้อนรับปี 2560

 

เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมสุขภาพเข้าร่วมงานมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 3  สำหรับนำค...

 

ชมรมรามาธิบดีอาวุโส จัดกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญาให้กับสมาชิกชมรม ฯ ในหัวข้อเรื่อง "การทำสบู่สมุนไ...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพระดมสมอง จัดประชุมเครือข่ายมิตรภาพบำบัด

 

นิสิตและอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีน...

 

อาจารย์ - นิสิตปริญญาโท  มาศึกษาดูงาน ด้านงานสร้างเสริมสุขภาพ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 

สวดมนต์สร้างสติยามเช้า...ทุกวันอังคาร

 

โรงพยาบาลเลิดสิน ดูงานศูนย์มิตรภาพบำบัด (อาสาสมัครกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน) ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

"นิตยสารคู่สร้างคู่สม" ลงภาพข่าวงานประชุมวิชาการภาคประชาชน  ประจำปี 59

 

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ  ทยอยปรับโฉมเพื่อกระตุ้นการสร้างเสริมสุขภาพให้ผู้ใช้บริการ