วันที่ 20 มีนาคม 2561
อาจารย์ และ นักศึกษา Mie Prefectural College of Nursing จากประเทศญี่ปุ่น...

 

วันที่ 15 มีนาคม 2561 น้องๆจาก Day Care ได้มาฟังนิทานเสริมสร้างพัฒนาการ และการเรียนรู้ ทั้งด้านจ...

 

ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ (Mindful Workplace) รุ่นที่1 เพื่อบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตตปัญ...

 

กิจกรรม workshop เรื่องการปลูกผักสลัด การปรุงดิน การเพาะเมล็ดสลัด วันที่ 8 มี.ค. 2561 

 

ฟาร์มสร้างสุขกับการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผล เพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนและสังคม...

 

กิจกรรมโยนข้าว กลุ่มมิตรภาพบำบัด ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงโรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561...

 

กิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา ชมรมรามาธิบดีอาวุโส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม"ปลูกผักสุขใจ" แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกผักสลัด วันพ...

 

หนังสือนิทานเข้าใหม่ เสริมสร้างทักษะ ความรู้ และจินตนาการสำหรับเด็ก

 

แบบฟอร์มและคำชี้แจงในการเขียนโครงการงานสร้างเสริมสุขภาพ

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนอำนวยศิลป์ วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ฟาร...

 

งานมหกรรมสุขภาพชาวรามาธิบดี วันที่15-17 มกราคม 2561 ครั้งที่1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพกายและใจ...