กิจกรรม "รักผัก รักสุขภาพ" วันที่ 26 ธันวาคม 2560

เชิญชวนบุคลากรและประชาชนทั่วไปหั...

 

"ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ" จัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สอนทำ "สบู่สมุนไพรสุขภาพ...

 

จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "ยืดเหยียด ลด...

 

เปิด "ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ" ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีให้กับบุคลากรรามาธิบดี

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ ถอดบทเรียน...

 

"ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ"  จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "ยิดเหยียด ลดโรค 4.0 (คอ บ...

 

roadmap กิจกรรม ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

 

เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

...
 

"ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ" จัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สอนทำ "สบู่สมุนไพรสุขภาพ...

 


ชมรมรามาธิบดีอาวุโส จัดกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา เรื่อง "การ์ด...ดอกไม้" ให้สมาชิกช...

 

"งานสร้างเสริมสุขภาพ" ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ในคณะ ฯ ต่อเนื่อง

 

นิสิตจุฬา ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 49 คน มาศึกษาดูงานมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี (กลุ่มผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิ...