พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างการบริโภค เพื่อสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล & คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์