You are here

โครงการ เริ่มต้น 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต ปีงบประมาณ 60-63

โครงการ เริ่มต้น 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต ปีงบประมาณ 60-63
     หลักการและเหตุผล

   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำโครงการเริ่มต้น 60 นาทีเพื่อสุขภาพดีในอนาคต ขึ้นตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560-2562 ตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรให้แข็งแรง มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมทางกาย โดยคณะฯ กำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. เป็นช่วงเวลาในการทำกิจกรรมทางกายตามบริบทต่างๆ ที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยหวังผลให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ที่นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่ง ที่ผ่านมาจากการดำเนินโครงการฯ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ปี ประมาณ 300-400 คน จากหลากหลายหน่วยงาน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองในระดับหนึ่ง หากได้รับการสนับสนุนในส่วนต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกาย เวลา สถานที่ อุปกรณ์ จะส่งเสริมให้บุคลากรหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคทางพฤติกรรมในบุคลากร งานสร้างเสริมสุขภาพ จึงจะดำเนินโครงการ “เริ่มต้น 60 นาทีเพื่อสุขภาพดีในอนาคต ปีที่ 4” อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์กีฬารามาธิบดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายกลุ่ม เพื่อเป็นโครงการทางเลือกด้านสุขภาพที่บุคลากรสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานประจำ และได้รับความรู้จากกิจกรรมในโครงการ เช่น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

     วัตถุประสงค์
 •  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบสภาพร่างกายตนเองจากการประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่ดี
 • เพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพต่อไป
     การดำเนินโครงการ
 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
 2. จัดบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
 3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
 4. กิจกรรมพิเศษ ชวนเพื่อนเรามาฟิต 2
 5. ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเข้าร่วมกิจกรรม
 6. สรุปผลโครงการ
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม
 • จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร โดยวันพุธที่ 1 ของเดือน Zumba Class และวันพุธที่ 2-5 ของเดือน Free Exercise

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543