You are here

ติดต่อเรา

งานสร้างเสริมสุขภาพ 

หัวหน้างานสร้างเสริม        
นางสาววาสนา ศรีสุข
โทร. 02-201-1064

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

โทร. 02-201-2652

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543